Co można budować bez pozwolenia na budowę?

W styczniu 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego. Zmienione zostały przepisy dotyczące pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.  Zestawienie nie obejmuje wszystkich robót ujętych w ustawie, skupiłem się na tych które są związane z zabudową jednorodzinną.

Przechodzę do konkretów bo przecież to jest najważniejsze 🙂

Co wymaga zgłoszenia:

 • Budowa wolno stojącego  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego,  którego  obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany
 • Budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego w tym garażu, wiaty lub przydomowego ganku  i oranżerii  (ogrodu  zimowego)  o powierzchni zabudowy do 35 m2 , ale liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2  powierzchni działki
 • Budowa wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, rozumianego jako budynek  przeznaczony  do  okresowego  wypoczynku,  o powierzchni zabudowy  do  35 m2 ,  ale  liczba  tych  obiektów  na  działce  nie  może przekraczać jednego na każde 500 m2  powierzchni działki
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 • Budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji
 • Budowa zjazdu z dróg  krajowej i wojewódzkiej oraz  zatok parkingowych na tych drogach
 • Budowa tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy;
 • Budowa instalacji z pojedynczym zbiornikowych  na  gaz  płynny o pojemności  do  7 m3,  przeznaczonych  do  zasilania  instalacji  gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • Budowa ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • Przebudowa ścian zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • Docieplenie budynku wyższego niż 12m ale nie wyższego niż 25 m
 • Instalowanie krat na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków
 • Montaż urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych

Co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia:

 • Budowa i przebudowa wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanej na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, ale łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki
 • Budowa i przebudowa wolno stojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, ale łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mpowierzchni działki
 • Budowa i przebudowa zjazdu z drogi powiatowej i gminnej oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • Budowa przepustu o średnicy do 100 cm, ale prawo wodne nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Budowa i przebudowa przydomowego basenu i oczka wodnego o powierzchni do 50 m2
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie
 • Budowa i przebudowa obiektów małej architektury z wyjątkiem miejsc publicznych
 • Budowa ogrodzenia do wysokości 2,2 m
 • Budowa obiektu przeznaczonego do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonego na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych
 • Budowa i przebudowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku
 • Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych pod warunkiem sporządzenia planu sytuacyjnego na mapie do celów projektowych oraz pod warunkiem stosowania przepisów prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
 • Przebudowa i remont budowli których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (np. przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe)
 • Przebudowa i remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę (np. wolnostojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane)
 • Przebudowa i remont urządzeń budowlanych
 • Przebudowa innych budynków z wyłączeniem ich ścian zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • Przebudowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego w tym garażu, wiaty lub przydomowego ganków i oranżerii (ogrodu zimowego) o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • Przebudowa wolno stojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, rozumianego jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • Docieplenie budynku o wysokości do 12 m
 • Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych
 • Wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych
 • Instalowanie krat na budynku jednorodzinnym i gospodarczym
 • Instalowaniu urządzeń, w tym konstrukcji antenowych i instalacji radiokomunikacyjnych do wysokości 3 m, na obiektach budowlanych
 • Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych a zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych
 • Przebudowa boisk, kortów tenisowych i bieżni służących rekreacji
 • Przebudowa wszystkich ogrodzeń

Co wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (między innymi):

 • Budowa budynku jednorodzinnego jeżeli obszar jego oddziaływania nie mieści się w granicach działki (określa projektant) po sprawdzeniu wg odrębnych przepisów zacienienia, odległości od granicy działki oraz innych przepisów np. przeciwpożarowych
 • Budowa i przebudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej i bliźniaczej
 • Budowa i przebudowa budynku gospodarczego w tym garażu, wiat lub przydomowego ganku i oranżerii o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 , również gdy budynek posiada więcej niż jedną kondygnację lub jeżeli łączna ich ilość przekracza dwa na każde 500 m2 powierzchni działki
 • Budowa altany o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 lub jeżeli łączna ich ilość przekracza dwa na każde 500 m2 powierzchni działki
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę
 • Budowa przydomowego basenu i oczka wodne o powierzchni powyżej 50 m2
 • Budowa i przebudowa domu letniskowego przeznaczonego do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy ponad 35 m2, również jeżeli domek posiada więcej niż jedną kondygnację oraz jeżeli łączna ich ilość przekracza dwa na każde 500 m2 powierzchni działki
 • Budowa i przebudowa wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 50 m2 sytuowanej na działce na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, lub jeżeli łączna ich ilość przekracza dwie na każde 1000 m2 powierzchni działki
 • Budowa tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie dłuższym niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy;
 • Budowa i przebudowa instalacji z pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności ponad 7 m3 lub z większą niż jeden liczbą zbiorników bez względu na pojemność;
 • Budowa i przebudowa ogrodzenia o wysokości ponad 2,20 m;
 • Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejmująca ściany zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne jeżeli doprowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (np. wykonanie otworu drzwiowego lub okiennego w ścianie zewnętrznej)
 • Przebudowa ścian zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych w budynkach na które wymagane jest pozwolenie na budowę lub których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

Oczywiście można uzyskać pozwolenie na budowę dla robót, które tego nie wymagają. Jeżeli w trakcie budowy zechcesz dokonać istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego, wówczas musisz uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. I tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ nie można uzyskać zamiennego zgłoszenia. Obiekty realizowane na podstawie zgłoszenia, wymagają pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnych zmian.

Reasumując, jeżeli planujesz w trakcie budowy wprowadzać istotne zmiany do projektu lepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i ewentualnie późniejsza jego zmiana.

Dziękuję Ci za przeczytanie tego wpisu. Będzie mi niezmiernie miło jeśli udostępnisz wpis swoim znajomym 🙂 .  Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.

 

 

Może Ci się również spodoba