dokumentacja budowy

Dzisiaj zajmę się tematem, który jest tak nudny jak renault thalia albo finał mistrzostw Polski w karate tradycyjnym oglądany z trybun Atlas Areny. Dokumentację powykonawczą – bo o niej dzisiaj piszę – musisz przygotować na każdej budowie.

Gdy nie wiesz tak naprawdę jak zrobić dokumentację powykonawczą, może się to wydawać czasochłonne i skomplikowane.

Pozwól mi poprowadzić Ciebie za rękę. W dalszej części wpisu pokażę prosty przepis, jak to przeprowadzić sprawnie.

Działy dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza budowy zawiera następujące główne działy:

 1. Formalne dokumenty budowy
 2. Protokoły badań i sprawdzeń
 3. Dokumenty materiałowe
 4. Pozostałe dokumenty

Zdecydowanie najłatwiej jest prowadzić dokumentację budowy w taki sposób żeby od samego początku budowy archiwizować dokumenty w odpowiedni sposób. Na koniec budowy wystarczy tylko wyciągnąć z segregatorów odpowiednie papiery i dokumentacja powykonawcza gotowa – można otwierać whisky 🙂

Jeśli jednak nie gromadziłeś na bieżąco dokumentów z budowy, to też nic straconego. W takim przypadku pracy trzeba włożyć nieco więcej, ale plan działania opisany w tym artykule poprowadzi Ciebie jak po mapie do celu. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Jeżeli właśnie teraz musisz wykonać budowlaną dokumentację powykonawczą to zaczynamy.

Zaczynamy od rejestru dokumentów budowy. Pogrupowałem dokumenty, żeby łatwiej było znaleźć odpowiedni, kiedy będziesz go potrzebował. Na koniec wpisu znajdziesz przycisk za pomocą którego pobierzesz bezpłatnie rejestr dokumentacji powykonawczej w wersji edytowalnej.

Formalne dokumenty budowy

Do tej grupy zaliczam podstawowe dokumenty budowy, które stanowią podstawę do prowadzenia budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i innymi przepisami.

Lista dokumentów, które powinny znajdować się w dziale pierwszym:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę
 • dokumenty urzędowe: pozwolenia decyzje, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie (np. decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie wodnoprawne,)
 • dziennik budowy
 • dziennik montażu
 • projekty budowlane, wykonawcze, techniczne, warsztatowe, z naniesionymi zmianami
 • aktualny wpis do Izby projektanta, sprawdzającego, kierownika budowy, kierownika robót
 • kopię uprawnień projektanta, sprawdzającego, kierownika budowy, kierownika robót
 • protokół przejęcia placu budowy
 • karty nadzoru autorskiego z potwierdzeniem zmian wprowadzonych na budowie
 • oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
 • w przypadku terenów objętych planem rewitalizacji gdy inwestor jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych konieczne jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086)
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dotyczy przypadku gdy zarządca drogi nie uwzględnia wyniku audytu konieczne jest wydanie uzasadnienia

Protokoły badań i sprawdzeń

Prowadząc budowę musisz zlecić wykonanie bardzo wielu badań i sprawdzeń. Najlepiej na początku sporządzić plan badań i sprawdzeń, wg planu łatwiej będzie kontrolować budowę. W ferworze walki łatwo zapomnieć o jakiś badaniach, dlatego plan jest niezbędny. Dobrze wykonany plan będzie przypominał na bierząco jakie badania wykonać na danym etapie robót. Przedstaw taki plan poszczególnym wykonawcom, żeby mieli świadomość, że w pewnych momentach należy wykonać badanie. Po wykonaniu kolejnych etapów będzie to niemożliwe.
Lista wymaganych badań i sprawdzeń jest uzależniona od tego jakie roboty są wykonywane i w jakiej technologii. Nie można sporządzić kompletnej listy ponieważ jest tak wiele technologi i grup robót, że praktycznie jest to niemożliwe.
W tej grupie dokumentów najczęściej jest największy chaos. Brakuje odpowiednich badań lub wyniki badań są nieprawidłowe i nikt nie zadbał o ponowne badanie. Często laboratorium wykonujące badanie nie zna wymagań na danej budowie i źle interpretuje badania, najczęściej wg swojego uznania lub na zasadzie kopiuj wklej z innego kontraktu.
Przykładowe badania i sprawdzenia występujące często na budowach:

 • protokoły robót ulegających zakryciu
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (zgodnie z odrębnymi przepisami)
 • protokoły prób szczelności przewodu
 • orzeczenie wytrzymałości betonu, mrozoodporności, głębokości penetracji wody
 • badanie zagęszczenia gruntu
 • badania przyczepności na odrywanie pull-off
 • badanie grubości powłok malarskich
 • protokoły rozruchu,
 • protokoły prób ciśnieniowych,
 • dzienniki spawania, protokoły badania spoin
 • protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,
 • protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów.
 • protokoły z próby szczelności powietrznej budynku
 • protokoły kominiarskie,
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
  b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;
  4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy

Dokumentacja materiałowa

Dokumentacja materiałowa stanowi duży i niezmiernie ważny dział dokumentów budowy. Na każdej nawet najmniejszej budowie stosuje się wiele materiałów budowlanych, a na dużych budowach są ich tysiące. Żeby nad tym wszystkim zapanować prowadź rejestr materiałów i zgłaszaj materiały do akceptacji inwestorowi. Jeżeli Ty jesteś inwestorem, wymagaj tego od wykonawców.

Na końcu artykułu jest przycisk „POBIERZ” za pomocą którego bezpłatnie dostaniesz dostęp do arkusza Excel z rejestrem materiałów budowlanych.

Materiały budowlane na budowie kontroluje również Nadzór Budowlany. Wielokrotnie spotkałem się z taką kontrolą. Pracownicy Nadzoru Budowlanego żądają dokumentów, na podstawie których dany materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz potwierdzenie że faktycznie ten materiał został wbudowany. O ile ze znalezieniem dokumentów dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie nie powinno być problemu. Wielu producentów zamieszcza dokumenty na stronie internetowej, a inni prześlą dany dokument mailem jeśli ich poprosisz.

Gorzej wygląda sprawa udowodnienia, że został wbudowany dany materiał. W tym przypadku można pokazać fakturę zakupu, ale nie zawsze jest to możliwe ponieważ nieraz to podwykonawca kupuje materiał i nie masz dostępu do danej faktury. Prośba wysłana do podwykonawcy o przesłanie odpowiedniej faktury może się zakończyć niepowodzeniem, ponieważ odnalezienie takiej faktury jest pracochłonne. Wyjściem z tej sytuacji jest wykonywanie zdjęć wszystkich materiałów będących na budowie, a w szczególności etykiet, zaiweszek materiałowych lub opakowań które jednoznacznie wskazują co to za materiał.
Lista materiałowa w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej Excel musi zawierać następujące pozycje: oznaczenie materiału w projekcie, nazwa materiału, typ materiału, producent, ilość, miejsce montażu.

Dokumentacja materiałowa powinna zawierać:

 • Deklaracje właściwości użytkowych lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie (jeśli na deklaracji jest opisany typoszereg materiałów mają być w sposób wyraźny zaznaczone konkretne materiały)
 • Certyfikat materiałów i urządzeń do jednostkowego stosowania w budownictwie
 • Karty katalgowe
 • Karty gwarancyjne dla każdego urządzenia
 • Wytyczne do konserwacji i przeglądów, koniecznych do utrzymania gwarancji ( szczegółowe informacje, które urządzenia mają być przeglądane, co ile, jaki czynności mają być przeprowadzone podczas przeglądu, wizyty kontrolnej, które urządzenia muszą być kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie, lista dopuszczonych materiałów eksploatacyjnych ).
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Zdjęcia etykiet, tabliczek znamionowych, opakowań zabudowanych materiałów budowlanych

Pozostałe dokumenty

Oprócz dokumentów wymienionych w poprzednich działach, na budowie spotkasz się jeszcze z całą masą innych dokumentów. Dobrze jakbyś wiedział co z nimi zrobić. Duża część z nich będzie niezbędna w celu przekazania użytkownikowi budynku/budowli oraz będą pomocne lub wręcz niezbędne w okresie gwarancyjnym.

Pamięć ludzka jest bardzo ulotna i sam wiem po sobie, że po kilku miesiącach nie pamiętam pewnych faktów, a co dopiero po kilku latach. Usterki zdarzają się na każdej budowie, dobrze jest wtedy wiedzieć kto odpowiada za daną robotę i kogo wezwać do usunięcia usterki. Jeśli nie zaznaczysz tego jednoznacznie w dokumentacji powykonawczej uwierz mi, że przeszukanie wszystkich dokumentów budowy wymaga ogromnej pracy i przysporzy wielu frustracji, a efekt może być niezadawalający. Możesz po prostu nie znaleść danej informacji i ostatecznie będziesz zmuszony naprawić usteki na swój koszt.

Działy gwarancji istnieją w niektórych dużych korporacjach budowlanych, chociaż powiem z doświadczenie, że nie wszędzie są profesjonalnie prowadzone. Jestem przekonany że nawet na na małej budowie domku jednorodzinnego powienieneś korzystać ze sprawdzonych, dobrych wzorców, zamiast wyważać drzwi na nowo. W takim przypadku oczywiście działem gwarancji jesteś Ty sam, zawsze możesz sobie to wpisać jako doświadczenie zawodowe w CV 😉

Dokumenty które powinieneś gromadzić w tym dziale to:

 • Dokumentacja fotograficzna robót
 • Dokumentacja przetargowa
 • Polisy ubezpieczeniowe
 • Paragony i faktury
 • Graficzne i opisowe zaznaczenie podziału robót ekspertyzy
 • Dokumenty formalne z wykonawcami i podwykonawcami – umowy, zlecenia, pisma, notatki, maile
 • Protokoły odbioru robót z wykonawcami i podwykonawcami
 • Protokoły z narad
 • Wykaz roszczeń wzajemnych i sporów
 • Protokół odbioru końcowego
 • Protokoły przekazanych kluczy, pilotów itp.
 • Lista usterek wykazanych na odbiorze końcowym wraz z protokołem usunięcia
 • Gwarancja bankowa dla zamawiającego lub wykaz wpłat kaucji
 • Gwarancje bankowe od wykonawców i zestawienie kwot zatrzymanych
 • Umowa z zamawiającym
 • Książka obmiarów
 • Wykaz wykonawców i podwykonawców z danymi kontaktowymi (osoba do kontaktu, telefon, adres e-mail)

Jak archiwizować dokumenty?

Załóż cztery segregatory, dla każdej grupy dokumentów osobny. Posegreguj dokumenty zgodnie z powyższym opisem i powpinaj do segregatorów. Jeżeli zabraknie miejsca w jednym segregatorze na wszystkie dokumenty, dołóż kolejne.

Poszczególne dokumenty w segregatorze porozdzielaj przekładkami.
Prowadź rejestr dokumentów, żeby łatwiej było znaleźć konkretny dokument. Wzory rejestrów dokumentów w wersji edytowalnej excel pobierzesz bezpłatnie klikając w przycisk pod artykułem. Znajdziesz tam następujące wzory:

 • rejestr badań i sprawdzeń
 • rejestr operatów geodezyjnych
 • rejestr dokumentów

U mnie sprawdza się przechowywanie dokumentów wersji papierowej w segregatorach, a ich skanów na dysku wirtualnym typu OneDrive. W rejestrze prowadzonym w arkuszu excel załączam hiperłącze do dokumentu. Metoda ta bardzo ułatwia odnajdywanie dokumentów, szczególnie na dużej budowie, kiedy są ich tysiące.

Ja gdy mam wykonać żmudną i nudną pracę, to wolę ponownie zetrzeć blat w kuchni, albo obejrzeć setny raz na YouTube filmik, gdzie dwóch Azjatów buduje basen własnymi rękami 🙂

Teraz przynajmniej masz plan, wg którego przygotujesz dokumentację powykonawczą każdej budowy – możesz jeszcze chwilę prokrastynować, a potem DO DZIEŁA 🙂 Daj znać w komentarzu jak Ci poszło.

Zawsze miałem problem z przygotowaniem specyfikacji technicznej STWIORB na konkretny projekt. Wiele specyfikacji można znaleźć w internecie, w swoich zasobach też kilka posiadam. W czym problem – mogłoby się wydawać. Jednak każdą specyfikację trzeba przystosować do wymogów kontraktu, często trzeba coś pozmieniać co zaburza cały szyk dokumentu.

Męczyłem się z tym potwornie za każdym razem. Ty też tak masz? Po przygotowaniu Specyfikacji Technicznych z różnych dokumentów, napisanych różną czcionką z odmiennym formatowaniem – obraz całości był tragiczny.

Uznałem że trzeba opracować sposób/metodę na tworzenie specyfikacji technicznej STWiORB. Nie chcę męczyć się z tym za każdym razem.

Jakby tak stworzyć szablon który będzie automatycznie numerował punkty i podpunkty specyfikacji. Gdyby tak jeszcze automatycznie dobierana była czcionka do zwykłego tekstu, punktów i podpunktów specyfikacji. Bajka – co nie?

Wcześniej nigdy nie korzystałeś z menu „Style” w programie Word? Ja też nie – do wczoraj, kiedy postanowiłem coś zrobić z rozjechanym dokumentem specyfikacji, który właśnie stworzyłem.

Nie mogłem na to patrzeć, dokument wyglądał jak SUV SSangYong (chyba kojarzysz ten model, który miał tylne lampy jak kieszenie w ogrodniczkach krecika z czeskiej kreskówki). Postanowiłem coś z tym zrobić. Utworzyłem szablon dokumentu specyfikacji technicznej z arkuszem stylów. Szablon zawiera podstawowe punkty które powinna zawierać specyfikacja zgodnie z rozporządzeniem.

Jak to działa?

Szablon zawiera sformatowane Style dla następujących części specyfikacji:

 • numeru i nazwy specyfikacji
 • punktów głównych specyfikacji
 • numerowanych podpunktów
 • normalnego tekstu

Uruchom plik Word, który jest do pobrania na końcu wpisu i wklej tekst Twojej specyfikacji STWiORB. Istniejący w pliku teks jest tylko przykładem żeby widać było jak będzie wyglądała specyfikacja. Po wklejeniu Twojego tekstu wykasuj istniejący przykład.  Następnie zaznacz odpowiednie fragmenty tekstu które chcesz sformatować i wybierz odpowiadający styl.   Za pomocą zaprojektowanych stylów szybko dostosujesz dokument do określonego standardu pomimo wklejania tekstów źródłowych w różnych stylach. Wystarczy że wkleisz jako „Zachowaj tylko tekst (T)” a w następnym kroku nadasz odpowiednie style punktom głównym i podpunktom.

Tak przygotowany dokument będzie miał spójny, profesjonalny wygląd, a edycję specyfikacji zrobisz szybko i sprawnie.

Nagłówek i stopka

Na wstępie dostosuj nagłówek i stopkę do Twojego kontraktu. W tym celu otwórz szablon specyfikacji technicznych w programie Word, najedź kursorem w obszar nagłówka i naciśnij  2 razy lewym przyciskiem myszy. Teraz możesz edytować nagłówek oraz jeśli przewinisz myszką niżej to również stopką. Uzupełnij dane odpowiednio do twojego kontraktu/budowy.

rys. 1 STWIORB naglówek
rys. 2 STWIORB stopka

Po zakończeniu edycji nagłówka i stopki naciśnij 2 razy lewym klawiszem myszki w obszar strony (poza nagłówkiem i stopką), aby przełączyć się pomiędzy edycją nagłówka a stroną Word.

Numer i nazwa specyfikacji

Wpisz odpowiedni numer specyfikacji i nazwę. Tekst jest sformatowany jako „Nazwa” czcionka Arial 14, pogrubiona, kolor niebieski, wielkie litery.

rys. 3 STWIORB numer i nazwa

Punkty główne specyfikacji

W szablonie sformatowano punkty główne specyfikacji zgodnie z przyjętym standardem:

 1. Wstęp
 2. Materiały
 3. Sprzęt
 4. Transport
 5. Wykonanie robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Obmiar robót
 8. Odbiór robót
 9. Podstawa płatności
 10. Przepisy związane

Punkty główne specyfikacji możesz dowolnie zmieniać, ale zalecam pozostawienie takiego układu, który jest prosty i przez to czytelny.

Sformatowano jako „Punkty główne”, czcionka Arial 11, pogrubiona, wielkie litery.

rys. 4 STWIORB punkty główne

Podpunkty specyfikacji

Podpunkty specyfikacji sformatowano jako „Podpunkt” (dziwne prawda?), czcionka Arial 11, pogrubiona.

rys. 5 STWIORB podpunkty

Podpunkty należy kształtować indywidualnie wg uznania. Jeżeli wszystkie podpunkty zostaną sformatowane jak we wzorze wówczas automatycznie utworzy się numeracja podpunktów co jest bardzo wygodne przy kopiowaniu treści specyfikacji z innych źródeł. Wystarczy usunąć numerację z kopiowanego tekstu i sformatować podpunkty. Szablon utworzy nową poprawną numerację.

Tekst specyfikacji

Tekst specyfikacji sformatowano jako „Normalny”, czcionka Arial 11.

W miejscu przykładowego tekstu Lorem Ipsum wstaw dowolny tekst specyfikacji wpisany z klawiatury lub wklejony z innego dokumentu. Po wklejeniu tekstu o różnych formatach, czcionkach czy wymiarach wystarczy na koniec zaznaczyć cały tekst pomiędzy Podpunktami lub Punktami głównymi i wcisnąć w menu Style formatowanie jako „Normalny”. Formatowanie tekstu zmieni się na jednolite – i o to chodzi, żeby dokument wyglądał przyzwoicie. „

rys. 6 STWIORB tekst

Podsumowanie

Szablon specyfikacji technicznej STWIORB, który przedstawiłem w tym wpisie używam osobiście na budowie. Pobierz załącznik i Ty również zautomatyzuj swoją pracę 🙂

Więcej na temat tworzenia STWIORB znajdziesz we wpisie: https://www.soltysbuduje.pl/co-to-jest-stwiorb-i-jak-zrobic-poprawnie/

Zrobisz mi wielką frajdę gdy podzielisz się tym wpisem na LinkedIn lub Facebooku 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie, Cześć 🙂

Podstawowym obowiązkiem inwestora jest dokonanie opisu robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione.

 

fatalne połączenie płytek w narożniku

Coś poszło nie tak.
Wykończenie kafli w zabudowie wc wykonano bez jakichkolwiek listew wykończeniowych, ale jakość złożenia płytek w zewnętrznym narożu wygląda jakby cięcia dokonano siekierą!

Czy chcesz przez wiele lat patrzeć na podobne wykonanie w swojej łaziencem, która kosztowała Cię tyle wyrzeczeń?
Jeśli nie – to sprecyzuj wykonawcy jak wg Ciebie powinno wyglądać wykończenia płytek.
Sprawdzonym sposobem są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w skrócie STWIORB) lub upraszczając Specyfikacje Techniczne (w skrócie ST)

Specyfikacje Techniczne

Zasady sporządzania ST reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.13.1129

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

 1. część ogólną, która powinna obejmować:
  a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
  b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
  c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
  d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
  – organizacji robót budowlanych,
  – zabezpieczenia interesów osób trzecich,
  – ochrony środowiska,
  – warunków bezpieczeństwa pracy,
  – zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
  – warunków dotyczących organizacji ruchu,
  – ogrodzenia,
  – zabezpieczenia chodników i jezdni,
  e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
  – grup robót,
  – klas robót,
  – kategorii robót,
  f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:
 3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
 4. wymagania dotyczące środków transportu;
 5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
 6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
 7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
 8. opis sposobu odbioru robót budowlanych;
 9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
 10. dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

 

Jak zrobić dobrą specyfikację techniczną

Wiele specyfikacji krąży po internecie, czy też wymieniane są pomiędzy firmam. Wiele z tych specyfikacji jest sporządzona źle, często robi się specyfikację na czyimś wzorze dopisując lub skreślając pewne zapisy. Nikt nie pisze specyfikacji od nowa dlatego przeważnie występują w nich zapisy wykluczające się lub są przywołane stare niezobowiązujące normy. Przeważnie ST są zbytnio przeładowane informacjami ponieważ twórca kopiuje całe działy bez zastanowienia bo trzeba wypełnić punkty specyfikacji narzucone w rozporządzeniu. Podejście do tematu jest takie że im więcej tym lepiej a właściwie to powinno być odwrotnie.
Nieraz podawanie rodzajów sprzętu do wykonania określonej roboty mija się z celem gdy tak na prawdę nie ma żadnych szczególnych wymagań. Uważam, że lepiej napisać: Wykonawca robót dobierze sprzęt optymalny do wykonania robót.

Specyfikacja powinna być napisana w taki sposób aby możliwe było zastosowanie szerokiej gamy produktów spełniających kluczowe parametry jak grubość, wytrzymałość itp.

Czy specyfikację techniczną trzeba zrobić na każdej budowie i dla wszystkich robót? Oczywiście nie ma takiej konieczności, ale dobrą praktyką jest sporządzenie specyfikacji i umieszczenie jej w dokumentacji budowy.

Wielu wykonawców – szczególnie ci co wykonują roboty w przetargach publicznych jest przyzwyczajona do formy specyfikacji technicznych. Wykonawcy którzy nie pracują na budowach realizowanych w przetargach publicznych, mogą być zaskoczeni wystąpieniem specyfikacji, ale wtedy można prosto wytłumaczyć, że lepiej dla wszystkich ustalić zasady na początku żeby nie dochodziło do nieporozumień później.

 

Materiały

Szczególnie ważnym działem specyfikacji technicznej są materiały. Najlepiej określić jakie materiały chcemy aby wykonawca zastosował lub przynajmniej jakie parametry powinny spełniać. Przykładowo grubość papy czy klasę betonu. Producenci mają w swojej ofercie wiele rodzajów papy różniących się znacząco parametrami. Jeśli nie określisz jaką grubość papy chcesz zastosować wykonawca zadecyduje za ciebie i weźmie papę np która została mu z poprzedniej budowy, lub najtańszą jaka jest w hurtowni, lub taką za którą może uzyskać dodatkowe bonusy np punkty w programie lojalnościowym itp.
Jeżeli nie wiesz jaką papę powinieneś zastosować, porozmawiaj z kierownikiem budowy niech doradzi.

Często można zaobserwować w hurtowniach materiały II lub II gatunku znacznie tańsze od I gatunku. Jeżeli zgadzamy się na stosowanie np płytek w II gatunku i jesteśmy tego świadowmi to jak najbardziej jest ok. Gorzej jeśli nie jesteśmy tego świadomi myśląc, że będziemy mieli położone płytko w I gatunku a wykonawca kupi znacznie taniej gatunek III. Przecież w specyfikacji technicznej robót glazurniczych możemy wprost zapisać, że wymagamy aby płytki były w I gatunku. Możemy zostawić sobie furtkę w postaci zapisu, że zastosowanie płytek gorszego gatunku wymaga pisemnej zgody Inwestora.

W zamówieniach publicznych niedopuszczalne jest wskazanie producenta czy znaku towarowego materiałów budowlanych ponieważ stanowi to naruszenie zasad konkurencji. Przy zleceniach prywatnych można podać w specyfikacji nazwę producenta, dopuszczalne jest również wskazanie producenta wraz z dopiskiem „lub równoważne”

Odbiór robót

Określamy tutaj co będzie podlegało odbiorowi i jakie parametry powinny spełniać roboty. Dla robót tynkarskich bezwzględnie należy zapisać dokładność wykonania, np w poniższy sposób:


Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
– poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoŜa wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.


 

W dziale tym możemy również wpisać odbiory jakie należy wykonać w trakcie robót np:


Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.


 

Jasno określ wymagania

Bez specyfikacji możesz się spotkać z sytuacją, że wykonawca zrobi remont tak jak w poprzednich realizacjach, a ty chciałeś zupełnie co innego.

Uwierz mi, jeżeli jasno nie określisz jak chcesz mieć wykonane roboty to możesz się spodziewać, że wykonawca zrobi właśnie tak jak na zdjęciu z początku tego wpisu – czyli najprościej bo po co się wysilać?

Na tym kończę wpis, jeśli masz jakiekolwiek pytania – śmiało pisz w komentarzach 🙂