Podstawowym obowiązkiem inwestora jest dokonanie opisu robót w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione.

 

fatalne połączenie płytek w narożniku

Coś poszło nie tak.
Wykończenie kafli w zabudowie wc wykonano bez jakichkolwiek listew wykończeniowych, ale jakość złożenia płytek w zewnętrznym narożu wygląda jakby cięcia dokonano siekierą!

Czy chcesz przez wiele lat patrzeć na podobne wykonanie w swojej łaziencem, która kosztowała Cię tyle wyrzeczeń?
Jeśli nie – to sprecyzuj wykonawcy jak wg Ciebie powinno wyglądać wykończenia płytek.
Sprawdzonym sposobem są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w skrócie STWIORB) lub upraszczając Specyfikacje Techniczne (w skrócie ST)

Specyfikacje Techniczne

Zasady sporządzania ST reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.13.1129

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

 1. część ogólną, która powinna obejmować:
  a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
  b) przedmiot i zakres robót budowlanych,
  c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
  d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
  – organizacji robót budowlanych,
  – zabezpieczenia interesów osób trzecich,
  – ochrony środowiska,
  – warunków bezpieczeństwa pracy,
  – zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
  – warunków dotyczących organizacji ruchu,
  – ogrodzenia,
  – zabezpieczenia chodników i jezdni,
  e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy i kody:
  – grup robót,
  – klas robót,
  – kategorii robót,
  f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
 2. wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:
 3. wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
 4. wymagania dotyczące środków transportu;
 5. wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
 6. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;
 7. wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
 8. opis sposobu odbioru robót budowlanych;
 9. opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;
 10. dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

 

Jak zrobić dobrą specyfikację techniczną

Wiele specyfikacji krąży po internecie, czy też wymieniane są pomiędzy firmam. Wiele z tych specyfikacji jest sporządzona źle, często robi się specyfikację na czyimś wzorze dopisując lub skreślając pewne zapisy. Nikt nie pisze specyfikacji od nowa dlatego przeważnie występują w nich zapisy wykluczające się lub są przywołane stare niezobowiązujące normy. Przeważnie ST są zbytnio przeładowane informacjami ponieważ twórca kopiuje całe działy bez zastanowienia bo trzeba wypełnić punkty specyfikacji narzucone w rozporządzeniu. Podejście do tematu jest takie że im więcej tym lepiej a właściwie to powinno być odwrotnie.
Nieraz podawanie rodzajów sprzętu do wykonania określonej roboty mija się z celem gdy tak na prawdę nie ma żadnych szczególnych wymagań. Uważam, że lepiej napisać: Wykonawca robót dobierze sprzęt optymalny do wykonania robót.

Specyfikacja powinna być napisana w taki sposób aby możliwe było zastosowanie szerokiej gamy produktów spełniających kluczowe parametry jak grubość, wytrzymałość itp.

Czy specyfikację techniczną trzeba zrobić na każdej budowie i dla wszystkich robót? Oczywiście nie ma takiej konieczności, ale dobrą praktyką jest sporządzenie specyfikacji i umieszczenie jej w dokumentacji budowy.

Wielu wykonawców – szczególnie ci co wykonują roboty w przetargach publicznych jest przyzwyczajona do formy specyfikacji technicznych. Wykonawcy którzy nie pracują na budowach realizowanych w przetargach publicznych, mogą być zaskoczeni wystąpieniem specyfikacji, ale wtedy można prosto wytłumaczyć, że lepiej dla wszystkich ustalić zasady na początku żeby nie dochodziło do nieporozumień później.

 

Materiały

Szczególnie ważnym działem specyfikacji technicznej są materiały. Najlepiej określić jakie materiały chcemy aby wykonawca zastosował lub przynajmniej jakie parametry powinny spełniać. Przykładowo grubość papy czy klasę betonu. Producenci mają w swojej ofercie wiele rodzajów papy różniących się znacząco parametrami. Jeśli nie określisz jaką grubość papy chcesz zastosować wykonawca zadecyduje za ciebie i weźmie papę np która została mu z poprzedniej budowy, lub najtańszą jaka jest w hurtowni, lub taką za którą może uzyskać dodatkowe bonusy np punkty w programie lojalnościowym itp.
Jeżeli nie wiesz jaką papę powinieneś zastosować, porozmawiaj z kierownikiem budowy niech doradzi.

Często można zaobserwować w hurtowniach materiały II lub II gatunku znacznie tańsze od I gatunku. Jeżeli zgadzamy się na stosowanie np płytek w II gatunku i jesteśmy tego świadowmi to jak najbardziej jest ok. Gorzej jeśli nie jesteśmy tego świadomi myśląc, że będziemy mieli położone płytko w I gatunku a wykonawca kupi znacznie taniej gatunek III. Przecież w specyfikacji technicznej robót glazurniczych możemy wprost zapisać, że wymagamy aby płytki były w I gatunku. Możemy zostawić sobie furtkę w postaci zapisu, że zastosowanie płytek gorszego gatunku wymaga pisemnej zgody Inwestora.

W zamówieniach publicznych niedopuszczalne jest wskazanie producenta czy znaku towarowego materiałów budowlanych ponieważ stanowi to naruszenie zasad konkurencji. Przy zleceniach prywatnych można podać w specyfikacji nazwę producenta, dopuszczalne jest również wskazanie producenta wraz z dopiskiem „lub równoważne”

Odbiór robót

Określamy tutaj co będzie podlegało odbiorowi i jakie parametry powinny spełniać roboty. Dla robót tynkarskich bezwzględnie należy zapisać dokładność wykonania, np w poniższy sposób:


Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
– poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)
Niedopuszczalne są:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoŜa wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.


 

W dziale tym możemy również wpisać odbiory jakie należy wykonać w trakcie robót np:


Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.


 

Jasno określ wymagania

Bez specyfikacji możesz się spotkać z sytuacją, że wykonawca zrobi remont tak jak w poprzednich realizacjach, a ty chciałeś zupełnie co innego.

Uwierz mi, jeżeli jasno nie określisz jak chcesz mieć wykonane roboty to możesz się spodziewać, że wykonawca zrobi właśnie tak jak na zdjęciu z początku tego wpisu – czyli najprościej bo po co się wysilać?

Na tym kończę wpis, jeśli masz jakiekolwiek pytania – śmiało pisz w komentarzach 🙂