W tym podcaście mój gość – Mirek Sokołowski – mówi na co zwrócić szczególną uwagę przy montażu, odbiorze i użytkowaniu rusztowań budowlanych.

Kiedy byłem na urlopie w Londynie, bardzo chciałem zrobić piękną fotkę, na pamiątkę miłego pobytu w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Doszedłem wzdłuż Tamizy do mostu Westminsterskiego od strony London Eye. Do celu wycieczki pozostało jedynie przejeść pod mostem, aby dostać się na drugą stronę Westminster Bridge Rd.

Przejście wąskim chodnikiem pod mostem było nie lada wyzwaniem, choć odcinek miał zaledwie kilkanaście metrów. Nie spodziewałem się, że na przeciwko Brytyjskiego Parlamentu wszyscy mieszkańcy tej metropolii oddają mocz. Śmierdziało szczynami jak w przejściu podziemnym na stacji PKP Chorzów Miasto. Przez zawroty głowy ledwo doczołgałem się na drugą stronę, po czym musiałem wrócić po moją żonę. Niewiele brakło by straciła przytomność w tym niezbyt romantycznym miejscu.

Na szczęście wspomagając się wzajemnie dotarliśmy na drugą stronę, do miejsca z którego miałem wykonać fotkę życia. Udało się, mam pamiątkę z Londynu. Moje zdjęcie przedstawia piękny widok na Tamizę wraz z mostem Westminsterskim, a w oddali pręży się dumnie … rusztowanie skrywające w całości słynnego Big Bena 🙂

Rusztowanie budowlane to konstrukcja tymczasowa

To prawdziwe stwierdzenie niesie za sobą trochę niebezpieczną wymowę, ponieważ od konstrukcji tymczasowej już bardzo blisko do konstrukcji prowizorycznej tzw. prowizorki.

Z całą pewnością żaden element rusztowania nie może być prowizorką!

rusztowanie bambusowe

Rusztowania bambusowe wykonywane powszechnie w Azji, które robią furorę na Facebooku, też wykonywane są wg ściśle określonych zasad przez ekipy wyspecjalizowane. Nie wpadnij w złudne poczucie, że skoro Azjaci obstawiają budynki wysokościowej rusztowaniem z bambusowych gałęzi, to ustawione przez Ciebie systemowe rusztowanie elewacyjne jest bezpieczne. Wszędzie obowiązują jakieś zasady i dopiero po ich spełnieniu możesz mówić, że rusztowanie jest bezpieczne.

rusztowanie podporowe
rusztowanie rurowo-złączkowe
rusztowanie modułowe
rusztowanie podwieszone

Z podcastu dowiesz się

Mirek przepracował 15 lat w branży rusztowaniowej i wiele widział. Z podcastu dowiesz się m.in.:

 • jakie są rodzaje rusztowań
 • jakie odbiory należy wykonać
 • kto powinien ustawiać i odbierać rusztowania
 • jak posadowić
 • dlaczego elementy rusztowań nazywane są przez montażystów zupełnie inaczej niż zapisano w specyfikacji dostawy
 • jak kotwić rusztowania
 • z czego zrobić podesty i jak poprawnie zamocować
 • jak stężyć konstrukcję rusztowania
 • kiedy barierki na rusztowaniu trzeba założyć również od wewnątrz
 • jak obliczyć obciążenie użytkowe rusztowań
 • jak sporządzić zapytanie ofertowe do firmy rusztowaniowej
 • jakich błędów nie popełniać

Ciekawe materiały o rusztowaniach przygotowane przez praktyków znajdziesz na stronie Polskiej Izby Gozpodarczej Rusztowań https://www.pigr.pl/ oraz w wytycznych Porozumienia dla Bezpieczeństwa http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/images/Standardy_BHP/Rusztowania_2.2.pdf


Zapraszam do wysłuchania odcinka 🙂

Dzisiaj zajmę się tematem, który jest tak nudny jak renault thalia albo finał mistrzostw Polski w karate tradycyjnym oglądany z trybun Atlas Areny. Dokumentację powykonawczą – bo o niej dzisiaj piszę – musisz przygotować na każdej budowie.

Gdy nie wiesz tak naprawdę jak zrobić dokumentację powykonawczą, może się to wydawać czasochłonne i skomplikowane.

Pozwól mi poprowadzić Ciebie za rękę. W dalszej części wpisu pokażę prosty przepis, jak to przeprowadzić sprawnie.

Działy dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza budowy zawiera następujące główne działy:

 1. Formalne dokumenty budowy
 2. Protokoły badań i sprawdzeń
 3. Dokumenty materiałowe
 4. Pozostałe dokumenty

Zdecydowanie najłatwiej jest prowadzić dokumentację budowy w taki sposób żeby od samego początku budowy archiwizować dokumenty w odpowiedni sposób. Na koniec budowy wystarczy tylko wyciągnąć z segregatorów odpowiednie papiery i dokumentacja powykonawcza gotowa – można otwierać whisky 🙂

Jeśli jednak nie gromadziłeś na bieżąco dokumentów z budowy, to też nic straconego. W takim przypadku pracy trzeba włożyć nieco więcej, ale plan działania opisany w tym artykule poprowadzi Ciebie jak po mapie do celu. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Jeżeli właśnie teraz musisz wykonać budowlaną dokumentację powykonawczą to zaczynamy.

Zaczynamy od rejestru dokumentów budowy. Pogrupowałem dokumenty, żeby łatwiej było znaleźć odpowiedni, kiedy będziesz go potrzebował. Na koniec wpisu znajdziesz przycisk za pomocą którego pobierzesz bezpłatnie rejestr dokumentacji powykonawczej w wersji edytowalnej.

Formalne dokumenty budowy

Do tej grupy zaliczam podstawowe dokumenty budowy, które stanowią podstawę do prowadzenia budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i innymi przepisami.

Lista dokumentów, które powinny znajdować się w dziale pierwszym:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę
 • dokumenty urzędowe: pozwolenia decyzje, uzgodnienia, dopuszczenia, opinie (np. decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie wodnoprawne,)
 • dziennik budowy
 • dziennik montażu
 • projekty budowlane, wykonawcze, techniczne, warsztatowe, z naniesionymi zmianami
 • aktualny wpis do Izby projektanta, sprawdzającego, kierownika budowy, kierownika robót
 • kopię uprawnień projektanta, sprawdzającego, kierownika budowy, kierownika robót
 • protokół przejęcia placu budowy
 • karty nadzoru autorskiego z potwierdzeniem zmian wprowadzonych na budowie
 • oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • w przypadku budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych
 • w przypadku terenów objętych planem rewitalizacji gdy inwestor jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych konieczne jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086)
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – dotyczy przypadku gdy zarządca drogi nie uwzględnia wyniku audytu konieczne jest wydanie uzasadnienia

Protokoły badań i sprawdzeń

Prowadząc budowę musisz zlecić wykonanie bardzo wielu badań i sprawdzeń. Najlepiej na początku sporządzić plan badań i sprawdzeń, wg planu łatwiej będzie kontrolować budowę. W ferworze walki łatwo zapomnieć o jakiś badaniach, dlatego plan jest niezbędny. Dobrze wykonany plan będzie przypominał na bierząco jakie badania wykonać na danym etapie robót. Przedstaw taki plan poszczególnym wykonawcom, żeby mieli świadomość, że w pewnych momentach należy wykonać badanie. Po wykonaniu kolejnych etapów będzie to niemożliwe.
Lista wymaganych badań i sprawdzeń jest uzależniona od tego jakie roboty są wykonywane i w jakiej technologii. Nie można sporządzić kompletnej listy ponieważ jest tak wiele technologi i grup robót, że praktycznie jest to niemożliwe.
W tej grupie dokumentów najczęściej jest największy chaos. Brakuje odpowiednich badań lub wyniki badań są nieprawidłowe i nikt nie zadbał o ponowne badanie. Często laboratorium wykonujące badanie nie zna wymagań na danej budowie i źle interpretuje badania, najczęściej wg swojego uznania lub na zasadzie kopiuj wklej z innego kontraktu.
Przykładowe badania i sprawdzenia występujące często na budowach:

 • protokoły robót ulegających zakryciu
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (zgodnie z odrębnymi przepisami)
 • protokoły prób szczelności przewodu
 • orzeczenie wytrzymałości betonu, mrozoodporności, głębokości penetracji wody
 • badanie zagęszczenia gruntu
 • badania przyczepności na odrywanie pull-off
 • badanie grubości powłok malarskich
 • protokoły rozruchu,
 • protokoły prób ciśnieniowych,
 • dzienniki spawania, protokoły badania spoin
 • protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,
 • protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów.
 • protokoły z próby szczelności powietrznej budynku
 • protokoły kominiarskie,
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,
  b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;
  4a) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy

Dokumentacja materiałowa

Dokumentacja materiałowa stanowi duży i niezmiernie ważny dział dokumentów budowy. Na każdej nawet najmniejszej budowie stosuje się wiele materiałów budowlanych, a na dużych budowach są ich tysiące. Żeby nad tym wszystkim zapanować prowadź rejestr materiałów i zgłaszaj materiały do akceptacji inwestorowi. Jeżeli Ty jesteś inwestorem, wymagaj tego od wykonawców.

Na końcu artykułu jest przycisk „POBIERZ” za pomocą którego bezpłatnie dostaniesz dostęp do arkusza Excel z rejestrem materiałów budowlanych.

Materiały budowlane na budowie kontroluje również Nadzór Budowlany. Wielokrotnie spotkałem się z taką kontrolą. Pracownicy Nadzoru Budowlanego żądają dokumentów, na podstawie których dany materiał jest dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz potwierdzenie że faktycznie ten materiał został wbudowany. O ile ze znalezieniem dokumentów dopuszczających materiały do stosowania w budownictwie nie powinno być problemu. Wielu producentów zamieszcza dokumenty na stronie internetowej, a inni prześlą dany dokument mailem jeśli ich poprosisz.

Gorzej wygląda sprawa udowodnienia, że został wbudowany dany materiał. W tym przypadku można pokazać fakturę zakupu, ale nie zawsze jest to możliwe ponieważ nieraz to podwykonawca kupuje materiał i nie masz dostępu do danej faktury. Prośba wysłana do podwykonawcy o przesłanie odpowiedniej faktury może się zakończyć niepowodzeniem, ponieważ odnalezienie takiej faktury jest pracochłonne. Wyjściem z tej sytuacji jest wykonywanie zdjęć wszystkich materiałów będących na budowie, a w szczególności etykiet, zaiweszek materiałowych lub opakowań które jednoznacznie wskazują co to za materiał.
Lista materiałowa w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej Excel musi zawierać następujące pozycje: oznaczenie materiału w projekcie, nazwa materiału, typ materiału, producent, ilość, miejsce montażu.

Dokumentacja materiałowa powinna zawierać:

 • Deklaracje właściwości użytkowych lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie (jeśli na deklaracji jest opisany typoszereg materiałów mają być w sposób wyraźny zaznaczone konkretne materiały)
 • Certyfikat materiałów i urządzeń do jednostkowego stosowania w budownictwie
 • Karty katalgowe
 • Karty gwarancyjne dla każdego urządzenia
 • Wytyczne do konserwacji i przeglądów, koniecznych do utrzymania gwarancji ( szczegółowe informacje, które urządzenia mają być przeglądane, co ile, jaki czynności mają być przeprowadzone podczas przeglądu, wizyty kontrolnej, które urządzenia muszą być kalibrowane lub wymieniane i po jakim czasie, lista dopuszczonych materiałów eksploatacyjnych ).
 • Instrukcja obsługi w języku polskim
 • Zdjęcia etykiet, tabliczek znamionowych, opakowań zabudowanych materiałów budowlanych

Pozostałe dokumenty

Oprócz dokumentów wymienionych w poprzednich działach, na budowie spotkasz się jeszcze z całą masą innych dokumentów. Dobrze jakbyś wiedział co z nimi zrobić. Duża część z nich będzie niezbędna w celu przekazania użytkownikowi budynku/budowli oraz będą pomocne lub wręcz niezbędne w okresie gwarancyjnym.

Pamięć ludzka jest bardzo ulotna i sam wiem po sobie, że po kilku miesiącach nie pamiętam pewnych faktów, a co dopiero po kilku latach. Usterki zdarzają się na każdej budowie, dobrze jest wtedy wiedzieć kto odpowiada za daną robotę i kogo wezwać do usunięcia usterki. Jeśli nie zaznaczysz tego jednoznacznie w dokumentacji powykonawczej uwierz mi, że przeszukanie wszystkich dokumentów budowy wymaga ogromnej pracy i przysporzy wielu frustracji, a efekt może być niezadawalający. Możesz po prostu nie znaleść danej informacji i ostatecznie będziesz zmuszony naprawić usteki na swój koszt.

Działy gwarancji istnieją w niektórych dużych korporacjach budowlanych, chociaż powiem z doświadczenie, że nie wszędzie są profesjonalnie prowadzone. Jestem przekonany że nawet na na małej budowie domku jednorodzinnego powienieneś korzystać ze sprawdzonych, dobrych wzorców, zamiast wyważać drzwi na nowo. W takim przypadku oczywiście działem gwarancji jesteś Ty sam, zawsze możesz sobie to wpisać jako doświadczenie zawodowe w CV 😉

Dokumenty które powinieneś gromadzić w tym dziale to:

 • Dokumentacja fotograficzna robót
 • Dokumentacja przetargowa
 • Polisy ubezpieczeniowe
 • Paragony i faktury
 • Graficzne i opisowe zaznaczenie podziału robót ekspertyzy
 • Dokumenty formalne z wykonawcami i podwykonawcami – umowy, zlecenia, pisma, notatki, maile
 • Protokoły odbioru robót z wykonawcami i podwykonawcami
 • Protokoły z narad
 • Wykaz roszczeń wzajemnych i sporów
 • Protokół odbioru końcowego
 • Protokoły przekazanych kluczy, pilotów itp.
 • Lista usterek wykazanych na odbiorze końcowym wraz z protokołem usunięcia
 • Gwarancja bankowa dla zamawiającego lub wykaz wpłat kaucji
 • Gwarancje bankowe od wykonawców i zestawienie kwot zatrzymanych
 • Umowa z zamawiającym
 • Książka obmiarów
 • Wykaz wykonawców i podwykonawców z danymi kontaktowymi (osoba do kontaktu, telefon, adres e-mail)

Jak archiwizować dokumenty?

Załóż cztery segregatory, dla każdej grupy dokumentów osobny. Posegreguj dokumenty zgodnie z powyższym opisem i powpinaj do segregatorów. Jeżeli zabraknie miejsca w jednym segregatorze na wszystkie dokumenty, dołóż kolejne.

Poszczególne dokumenty w segregatorze porozdzielaj przekładkami.
Prowadź rejestr dokumentów, żeby łatwiej było znaleźć konkretny dokument. Wzory rejestrów dokumentów w wersji edytowalnej excel pobierzesz bezpłatnie klikając w przycisk pod artykułem. Znajdziesz tam następujące wzory:

 • rejestr badań i sprawdzeń
 • rejestr operatów geodezyjnych
 • rejestr dokumentów

U mnie sprawdza się przechowywanie dokumentów wersji papierowej w segregatorach, a ich skanów na dysku wirtualnym typu OneDrive. W rejestrze prowadzonym w arkuszu excel załączam hiperłącze do dokumentu. Metoda ta bardzo ułatwia odnajdywanie dokumentów, szczególnie na dużej budowie, kiedy są ich tysiące.

Ja gdy mam wykonać żmudną i nudną pracę, to wolę ponownie zetrzeć blat w kuchni, albo obejrzeć setny raz na YouTube filmik, gdzie dwóch Azjatów buduje basen własnymi rękami 🙂

Teraz przynajmniej masz plan, wg którego przygotujesz dokumentację powykonawczą każdej budowy – możesz jeszcze chwilę prokrastynować, a potem DO DZIEŁA 🙂 Daj znać w komentarzu jak Ci poszło.

Projektowanie biofilne stało się ostatnio bardzo modne, dlatego zaprosiłem do podcastu Magdę i Olę, żeby wyjaśniły nam koncepcję biophilic design. Skąd to się wywodzi i jak budować nowocześnie w zgodzie z naturą.
Zapraszam cię do wysłuchania rozmowy.

Przykład domu zaprojektowanego w zgodzie z naturą

Dla mnie pieknym, prostym i nienachalnym przykładem biofilnego projektowania jest dom-muzeum Jima Thompsona w Bangkoku.

Zespół budynków wybudowano w 1959 r przez amerykańskiego biznesmena, który w Tajlandii produkował tkaniny i eksportował na cały świat. Thompson był z wykształcenia architektem i w swoim domu połączył najlepsze zasady tajskiego budownictwa.

Ogromne wrażenie robi dom który jest obecnie muzeum, a w szczegolności posesja na której się znajduje.
Działka ma jedynie 20 arów i jest usytuowana w centrum Bangkoku, który nie słynie z biofilnych rozwiązań. W Bangkoku króluje beton, oszklone wysokościowce i małe budynki ściśle upakowane jeden przy drugim w biedniejszych dzielnicach.

Jak to zaprojektował Jim

W samym centrum na niewielkiej działce udało się stworzyć niesamowitą enklawę, poprzez staranne zaprojektowanie domu i otoczenia.
W domu Jima odnalazłem następujące elementy projektowania biofilnego:

 • duże przeszklenia bez ram które otwierają dom na ogród
 • podcienie zabudowane z 3 stron które tworzą schronienie
 • oczkow wodne w którym odbija się przeszklona ściana sklepu z wyrobami tekstylnymi marki Jim Thompson
 • dłuższa perspektywa jest zaprojektowana w kierunku bramy wejściowej
 • ścieżki w ogrodzie prowadzą nieregularnymi łukami, wiją się wśród ogromnych drzew tropikalnych
 • dominują kolory natury

Zaraz za ogrodzeniem na sąsiednich działkach stoją wysokie kilkunastopiętrowe wieżowce których zupełnie nie widać będąc w domu czy ogrodzie Jima – dla mnie majstersztyk.
Rok temu osobiście zwiedziałem dom Jima i jestem pod wielkim wrażeniem biorąc pod uwagę, że dom powstał pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Założenia projektanta domu i ogrodu przetrwaly 60 lat i pomimo, że okolica na pewno zmieniła się diametralnie, to przebywanie na posesji pozwala się wyciszyć i odpocząć.
Ścieżki, zaułki są tak sprytnie zaprojektowane, że twoim oczom nie ukazuje się cały widok tylko czai się jakaś tajemnica. Potęguje to historia Jima Thompsona, który kilka lat po wybudowaniu domu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Budynki są wyniesione jedną kondygnację nad ziemią co było spowodowane obawą przed zalaniem w czasie pory deszczowej. Wyniesienie tworzy jednocześnie duże zadaszone przestrzenie otwarte na ogród.
Dom pomalowano na naturalny czerwony kolor, a dachówki wypalane według technologii powszechnej przed wiekami, pięknie się postarzały i przypominają skały spieczone w słońcu.

Dom Jima Thompsona jest wciśnięty z jednej strony pomiędzy ścisłą miejską zabudowę Bangkoku, z drugiej strony otwiera się na kanał Khlong.

Koncepcja domu Jima Thompsona została wymyślona i zrealizowana dużo wcześniej niż opisano filozofię biofilną. Pomimo tego idealnie wpisuje się w koncept projektowania biofilnego, bez niepotrzebnej sztuczności i próby udowodnienia za wszelką cenę, że jesteśmy trendy bo umieściliśmy logo firmy na tle roślin stabilizowanych.

Poniżej przygotowałem dla Ciebie bezpłatny PDF, w którym zebrałem główne zasady projektowania biofilnego.

Zdjęcia domu Jima Thompsona z Wikimedia Common autorstwa Deror_avi:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110289.JPG;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110293.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110282.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110291.JPG

Dzisiaj do podcastu zaprosiłem Rafała, który wyjaśni nam jak wyburzyć duże konstrukcje, opowie do czego używa drona na budowie i dlaczego podstawowa wiedza geodezyjna jest kluczowa.

Wyburzenia to taka branża dosyć specyficzna, mało kto się angażuje w tej branży, a jeszcze mniej ludzi potrafi się tym zająć poważnie.

Zapraszam do wysłuchania rozmowy.

W podcaście zebrałem wszystkie prawa i obowiązki kierownika budowy z ustawy Prawo budowlane oraz przedstawiam jakich odbiorów i sprawdzeń powinieneś żądać od kierownika budowy.


Prawa i obowiązki kierownika budowy

Do czego potrzebny jest kierownik budowy – 22 obowiązki i uprawnienia:

 • kierownik budowy protokolarne przejmuje od Inwestora teren budowy wraz ze znajdującymi się obiektami budowlanymi, osnową geodezyjną oraz elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego i odpodpowiednio zabezpiecza terenu budowy,
 • przejmuje obowiązki wpisem do dziennika budowy,
 • zapewnienia stosowanie wyrobów dopuszczonych,
 • prowadzi dziennik budowy i pozostałą dokumentację budowy,
 • wstrzymuje robóty w przypadku zagrożenia i zawiadomia organ nadzoru budowlanego,
 • zapewnienia geodezyjne wytyczenie,
 • sprawdza zgodność warunków gruntowych z projektem,
 • w razie katastrofy kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować pomoc, zabezpieczyć miejsce i zawiadomić nadzór budowlany i Inwestora,
 • organizuje budowę i kieruje budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz BHP,
 • zawiadamia Inwestora o wpisie do dziennika budowy o wstrzymaniu robót wykonywanych niezgodnie z projektem,
 • koordynuje działania zapewniające bezpieczeństwo na budowie,
 • odpowiedzialny jest za realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • opracowuje planu BIOZ i wprowadza odpowiednie zmiany wynikające z postępu robót,
 • zgłasza Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia wykonanie wymaganych prób i sprawdzeń,
 • zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy i informację BIOZ,
 • przygotowuje dokumentację powykonawczą,
 • zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz podejmuje działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • zgłasza obiekt do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczy w odbiorze oraz zapewnia usunięcie wad i usterek oraz przekazuje oświadczenie o zakończeniu robót,
 • Przejmuje od Inwestora Projekt Budowlany lub Techniczny,
 • występuje do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach jeżeli poprawią BHP i usprawnią budowę,
 • okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego,
 • uczestniczy w kontroli nadzoru budowlanego,

Jakie odbiory i sprawdzenia powinien zrobić kierownik budowy

Bez problemu znajdziesz kierownika budowy do obsługi domu jednorodzinnego za 1000zł. Tylko zastanów się czy jest to realna cena za prace i odpowiedzialność najważniejszej osoby na budowie?

Ustawowe prawa i obowiązki powinny być znane każdemu kierownikowi budowy, ale jak dogadujesz kierownika na swoją budowę doprecyzuj jakich odbiorow i sprawdzeń będziesz wymagał.

Przykładowo czy kierownik dokona odbioru izolacji fundamentów i jak to zrobi? Tylko spyta przez telefon brygadzistę „Józek zrobiłeś izolację fundamentów?” czy faktycznie sprawdzi czystość i wilgotność podłoża pod izolację, czy sprawdzi sposób nakładania izolacji, ilość warstw, grubość warstw, połączenie z izolacją poziomą, warunki atmosferyczne przy wykonaniu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie kolejnych prac? Wszystkie powyższe sprawdzenia dotyczą błachego smarowania mazidłem na czarno. Niewłaściwe wykonanie zemści się po kilku latach użytkowania, a uwierz mi – jeśli kierownik tego nie dopilnuje, budowlańcy na 99,9% spartolą robotę.

Listę odbiorów i sprawdzeń, które wymieniam w podcaście, możesz bezpłatnie pobrać poniżej. Wystarczy kliknąć w przycisk „POBIERZ BONUS”

Zawsze miałem problem z przygotowaniem specyfikacji technicznej STWIORB na konkretny projekt. Wiele specyfikacji można znaleźć w internecie, w swoich zasobach też kilka posiadam. W czym problem – mogłoby się wydawać. Jednak każdą specyfikację trzeba przystosować do wymogów kontraktu, często trzeba coś pozmieniać co zaburza cały szyk dokumentu.

Męczyłem się z tym potwornie za każdym razem. Ty też tak masz? Po przygotowaniu Specyfikacji Technicznych z różnych dokumentów, napisanych różną czcionką z odmiennym formatowaniem – obraz całości był tragiczny.

Uznałem że trzeba opracować sposób/metodę na tworzenie specyfikacji technicznej STWiORB. Nie chcę męczyć się z tym za każdym razem.

Jakby tak stworzyć szablon który będzie automatycznie numerował punkty i podpunkty specyfikacji. Gdyby tak jeszcze automatycznie dobierana była czcionka do zwykłego tekstu, punktów i podpunktów specyfikacji. Bajka – co nie?

Wcześniej nigdy nie korzystałeś z menu „Style” w programie Word? Ja też nie – do wczoraj, kiedy postanowiłem coś zrobić z rozjechanym dokumentem specyfikacji, który właśnie stworzyłem.

Nie mogłem na to patrzeć, dokument wyglądał jak SUV SSangYong (chyba kojarzysz ten model, który miał tylne lampy jak kieszenie w ogrodniczkach krecika z czeskiej kreskówki). Postanowiłem coś z tym zrobić. Utworzyłem szablon dokumentu specyfikacji technicznej z arkuszem stylów. Szablon zawiera podstawowe punkty które powinna zawierać specyfikacja zgodnie z rozporządzeniem.

Jak to działa?

Szablon zawiera sformatowane Style dla następujących części specyfikacji:

 • numeru i nazwy specyfikacji
 • punktów głównych specyfikacji
 • numerowanych podpunktów
 • normalnego tekstu

Uruchom plik Word, który jest do pobrania na końcu wpisu i wklej tekst Twojej specyfikacji STWiORB. Istniejący w pliku teks jest tylko przykładem żeby widać było jak będzie wyglądała specyfikacja. Po wklejeniu Twojego tekstu wykasuj istniejący przykład.  Następnie zaznacz odpowiednie fragmenty tekstu które chcesz sformatować i wybierz odpowiadający styl.   Za pomocą zaprojektowanych stylów szybko dostosujesz dokument do określonego standardu pomimo wklejania tekstów źródłowych w różnych stylach. Wystarczy że wkleisz jako „Zachowaj tylko tekst (T)” a w następnym kroku nadasz odpowiednie style punktom głównym i podpunktom.

Tak przygotowany dokument będzie miał spójny, profesjonalny wygląd, a edycję specyfikacji zrobisz szybko i sprawnie.

Nagłówek i stopka

Na wstępie dostosuj nagłówek i stopkę do Twojego kontraktu. W tym celu otwórz szablon specyfikacji technicznych w programie Word, najedź kursorem w obszar nagłówka i naciśnij  2 razy lewym przyciskiem myszy. Teraz możesz edytować nagłówek oraz jeśli przewinisz myszką niżej to również stopką. Uzupełnij dane odpowiednio do twojego kontraktu/budowy.

rys. 1 STWIORB naglówek
rys. 2 STWIORB stopka

Po zakończeniu edycji nagłówka i stopki naciśnij 2 razy lewym klawiszem myszki w obszar strony (poza nagłówkiem i stopką), aby przełączyć się pomiędzy edycją nagłówka a stroną Word.

Numer i nazwa specyfikacji

Wpisz odpowiedni numer specyfikacji i nazwę. Tekst jest sformatowany jako „Nazwa” czcionka Arial 14, pogrubiona, kolor niebieski, wielkie litery.

rys. 3 STWIORB numer i nazwa

Punkty główne specyfikacji

W szablonie sformatowano punkty główne specyfikacji zgodnie z przyjętym standardem:

 1. Wstęp
 2. Materiały
 3. Sprzęt
 4. Transport
 5. Wykonanie robót
 6. Kontrola jakości robót
 7. Obmiar robót
 8. Odbiór robót
 9. Podstawa płatności
 10. Przepisy związane

Punkty główne specyfikacji możesz dowolnie zmieniać, ale zalecam pozostawienie takiego układu, który jest prosty i przez to czytelny.

Sformatowano jako „Punkty główne”, czcionka Arial 11, pogrubiona, wielkie litery.

rys. 4 STWIORB punkty główne

Podpunkty specyfikacji

Podpunkty specyfikacji sformatowano jako „Podpunkt” (dziwne prawda?), czcionka Arial 11, pogrubiona.

rys. 5 STWIORB podpunkty

Podpunkty należy kształtować indywidualnie wg uznania. Jeżeli wszystkie podpunkty zostaną sformatowane jak we wzorze wówczas automatycznie utworzy się numeracja podpunktów co jest bardzo wygodne przy kopiowaniu treści specyfikacji z innych źródeł. Wystarczy usunąć numerację z kopiowanego tekstu i sformatować podpunkty. Szablon utworzy nową poprawną numerację.

Tekst specyfikacji

Tekst specyfikacji sformatowano jako „Normalny”, czcionka Arial 11.

W miejscu przykładowego tekstu Lorem Ipsum wstaw dowolny tekst specyfikacji wpisany z klawiatury lub wklejony z innego dokumentu. Po wklejeniu tekstu o różnych formatach, czcionkach czy wymiarach wystarczy na koniec zaznaczyć cały tekst pomiędzy Podpunktami lub Punktami głównymi i wcisnąć w menu Style formatowanie jako „Normalny”. Formatowanie tekstu zmieni się na jednolite – i o to chodzi, żeby dokument wyglądał przyzwoicie. „

rys. 6 STWIORB tekst

Podsumowanie

Szablon specyfikacji technicznej STWIORB, który przedstawiłem w tym wpisie używam osobiście na budowie. Pobierz załącznik i Ty również zautomatyzuj swoją pracę 🙂

Więcej na temat tworzenia STWIORB znajdziesz we wpisie: https://www.soltysbuduje.pl/co-to-jest-stwiorb-i-jak-zrobic-poprawnie/

Zrobisz mi wielką frajdę gdy podzielisz się tym wpisem na LinkedIn lub Facebooku 🙂

Pozdrawiam Cię serdecznie, Cześć 🙂

Oszacuj koszt malowania przed rozpoczęciem robót. Znając całościowy koszt malowania możesz świadomie podjąć decyzję jakie materiały i technologie zastosować. Obliczenie kosztów malowania może być dla Ciebie skomplikowane, dlatego udostępniam arkusz kalkulacyjny Excel, z którego ja korzystam. Arkusz pomoże zaplanować koszty oraz zrozumieć jakie składowe mają wpływ na łączny koszt robót malarskich.

Arkusz budżetu malowania oblicza jaki jest orientacyjny koszt malowania pojedynczego pomieszczenia oraz całego domu lub mieszkania. Budżet pokazuje również ile potrzebujesz farby oraz ile roboczogodzin musisz poświęcić na wykonanie prac.

Uważaj na małe wydatki. Niewielki wyciek zatopi wielki statek. BENJAMIN FRANKLIN

Ceny mogą się różnić w zależności od ilości robót przygotowawczych jak zdzieranie starych farb czy tapet, naprawy ścian, czy chociażby w zależności od cen robocizny w Twojej okolicy. Nie przejmuj się tym zbyt mocno, do celów wyliczenia budżetu budowy założenia przyjęte w arkuszu w zupełności wystarczą. Jeżeli znasz ceny robocizny w Twojej okolicy lub ceny materiałów jakie chcesz użyć – dostosuj arkusz do posiadanych przez Ciebie danych.

Kluczowe elementy poprawnego budżetu malowania

Dla dokładnego oszacowania robót malarskich będą potrzebne następujące informacje:

 • powierzchnia malowana
 • czy trzeba naprawić ściany i sufity przed malowaniem
 • czy potrzebne jest zmywanie starych powłok malarskich
 • czy należy zabezpieczyć/odsunąć meble
 • jaka jest wysokość pomieszczeń
 • jaką farbę chcesz zastosować
 • ile farby będzie potrzeba

W kilku prostych krokach  oszacuj koszt malowania

Na wstępie obliczamy wielkość powierzchni do malowania.W kolumnie B wpisz nazwę pomieszczenia, które zamierzasz malować np pokój dzienny/kuchnia/wiatrołap/łazienka1/łazienka2/korytarz/klatka schodowa/sypialnia1/sypialnia2/gabinet/garderoba/garaż/spiżarnia itd.

Następnie wpisz w komórkach kolumny C, D i E wymiary pomieszczenia w metrach. W kolumnie F wpisz ilość okien w danym pomieszczenia [szt]. W kolumnie G automatycznie wyliczana jest powierzchnia okien jako iloczyn uśrednionej powierzchni okna i ilości okien. Powierzchnia pojedynczego okna przyjmowana jest jako 1,95m2. Do celów budżetowych takie uproszczenie jest poprawne, ale możesz również wpisać dokładną powierzchnię okien w pomieszczeniu z projektu lub z natury. W następnym kroku należy wyliczyć powierzchnię drzwi która później zostanie zaliczona do powierzchni niemalowanych. W kolumnie H wpisz ilość drzwi, wówczas w kolumnie I zostanie wyliczona powierzchnia drzwi w danym pomieszczeniu. Dla uproszczenia również tutaj zastosowałem uśrednioną powierzchnię drzwi jako 1,8m2, ale oczywiście możesz to zmienić w arkuszu i wpisać Twoje wartości.

W kolumnie J zaznacz inne powierzchnie niemalowane tj płytki ceramiczne, panele ścienne, boazerie, tapety, zabudowy meblowe, itp. Jeżeli takie powierzchnie występują u Ciebie, wpisz w wierszu danego pomieszczenia ilość m2 dodatkowych powierzchni niemalowanych.

Tablica 1a
Tablica 1b

Cena malowania jest uzależniona od tego czy powierzchnia malowana wymaga drobnych napraw czy nie, dlatego w komórkach kolumny K wybierz z listy rozwijanej TAK lub NIE

W kolumnie M wybierz czy wykonawca ma oklejać i przestawiać meble. Wpłynie to na koszt malowania. Przyjąłem wzrost kosztów malowania o 10%.

W kolumnie N wybierz z listy rozwijanej TAK/NIE wybierz czy konieczne jest zmywanie starych powłok malarskich. Jeżeli zaznaczysz TAK to w budżecie zostanie doliczony koszt 4zł/m2 za zmywanie starych powłok.

Na podstawie wprowadzonych danych w kolumnie O, arkusz Excel wyliczy powierzchnię malowaną dla każdego pomieszczenia.

Tablica 2

Standard malowania

W dalszej części arkusza wybierz standard malowania. Na rynku są dostępne różne rodzaje farb, od najprostszych akrylowych poprzez lateksowe farby zmywalne o efekcie satynowym, aż do farb ceramicznych. Oczywiście farby poszczególnych producentów mają różne ceny, ale przygotowując budżet uśredniłem ceny rynkowe. Wprowadziłem 4 standardy:

Tablica 3
 • standard niski to tanie farby akrylowe znanych producentów których ceny za litr przy zakupie większych opakowań wynoszą około 7zł/l np Jedynka Perfekcyjnie Biała
 • standard średni to farby o różnym składzie i w różnym stosunku połączenia żywic których ceny wynoszą około 17-25zł/l, przykładem takich farb może być Decoral Voice of Color lub Dulux Colory Świata lub Jedynka Deco&Protect, Beckers Designer Colour.
 • standard wysoki to zmywalne farby lateksowe matowe, półmatowe nieraz z efektem satynowym, nieraz z dodatkiem ceramicznym których cena wynosi około 35-45zł/l, przedstawicielami tych farb jest Tikurilla Optiva 5 , Scala Project.
 • standard luksusowy to farby, których cena wynosi około 95-110zł/l. Przedstawicielem tych farb jest np. Benjamin Moore Regal Select Waterborne Interior Paint lub Para Elite Ceramic.

W kolumnie P w każdym wierszu dotyczącym odpowiedniego pomieszczenia wybierz z listy rozwijanej – jaki standard farby preferujesz. Możesz wybrać różne standardy do różnych pomieszczeń, np farba w garaży nie musi być tak dobrej jakości jak w pokoju dziennym.

Powłoki farb wysokiej jakości wytrzymują na ścianach wiele lat. Przekonałem się o tym osobiście, pomieszczenia w moim domu były malowane 12 lat temu i dopiero teraz planujemy odświeżenie. Zakładając, że nie nie podążasz za modą i nie zmieniasz koloru ścian co kilka lat, farby wysokiej jakości sprawdzą się idealnie. Tylko czy na pewno nie będziesz chciał zmieniać kolorystyki wnętrz? Zastanów się nad pokojami dzieci – czy nastoletnia dziewczyna będzie chciała użytkować pokój w kolorze pink, który to kolor wydawał się idealny dla słodkiego dzieciaczka 12 lat temu? W moim przypadku malowanie pokoi dzieci stało się konieczne wcześniej pomimo, że jakość farby była nadal dobra, ale kolor wybrany dla dziecka nie odpowiadał już nastolatkom.

W kolumnie Q i R arkusz obliczy cenę farby i wydajność na podstawie wybranego standardu.

Ile warstw farby?

W kolumnie S wybierz ile warstw farby będziesz kładł. Zalecam do celów budżetowych wpisać 3 warstwy, szczególnie dla ścian które nie były jeszcze malowane. Przy malowaniu ścian, które były wcześniej pokryte farbą, a kolor nowej powłoki będzie znacznie odbiegał od starego – należy przyjąć 3 warstwy.

Podsumowanie budżetu

W kolumnach od T do Z arkusz wylicza ilość roboczogodzin, cena jednostkowa robocizny, koszt robocizny, łaczna ilość farby, koszt farby, cenę jednostkową malowania i wartość robót malarskich.

Ostateczne podsumowanie budżetu pojawi się na górze arkusza kalkulacyjnego (na żółtym tle), po wprowadzeniu wszystkich danych.

Pobierz arkusz kalkulacyjny za darmo i budżetuj do woli 🙂


Policz, posprawdzaj różne warianty listew przypodłogowych i zaplanuj budżet budowy odpowiedzialnie.

Możesz zamontować w swoim nowym domu marketowe listwy z PCV, ale będą one wyglądać w podobny sposób jak tłusty facet w podkoszulku za kierownicą BMW serii 7.
Moje subiektywne obserwacje wykazują że w tego typu listwach prawdopodobieństwo wystąpienia usterki w pierwszym roku użytkowania wynosi 100%. Listwy PCV możesz zamontować w jedynie mieszkaniu pod wynajem dla studentów, w oparach dymu z e-papierosów i trawki i tak nie zauważą że coś odpadło.

Nie namawiam Cie do zakupu listew ze stali nierdzewnej za 9 000 zł, bo wtedy twój dom będzie przypominał salę operacyjną. Jak skusisz się na bukowe listwy drewniane za jedynie 3 790 zł, to być może Greta Thunberg będzie z ciebie dumna.

 

Budżet budowy – czyli ile tak naprawdę wydasz na listwy przypodłogowe

Założę się że kosztu listew nikt nie bierze pod uwagę planując budowę domu. Czy wiesz ile kosztują listwy przypodłogowe do Twojego domu?
Przygotowując budżet moją metodą od szczegółu do ogółu listwy naturalnie znajdą się w wyliczeniu (więcej o tej metodzie znajdziesz we wpisie: budżet budowy od szczegółu do ogółu ). Jestem pewien, że kalkulując koszty budowy tradycyjnym sposobem nikt o tym nie będzie pamiętał.

Okazuje się, że koszt listew przypodłogowych może być bardzo różny. Najtańsze listwy PCV dla niewielkiego domu o powierzchni około 100 m2 powinny kosztować około 2 000zł. To niewiele w skali wszystkich wydatków na dom, ale czy naprawdę chcesz mieć w nowym domu odpadające listwy.
Może warto wydać więcej pieniędzy na listwy lepszej jakości które będą wyglądać estetycznie przez wiele lat. Decyzja należy do Ciebie, ważne żeby była świadoma.

Najdroższe listwy w moim zestawieniu wykonane są z blachy nierdzewnej o wysokości ponad 7cm, koszty dla małego domu wyniosą około 9 000zł. To już niemała sumka.

Estetyczne listwy drewniane średniej wysokości powiedzmy 3-7cm dla tego samego przykładowego domu będą kosztować od 2 750zł do 3 450zł. Koszt obejmuje malowanie i montaż.

Podane wyliczenia traktujcie orientacyjne, ponieważ ceny różnią nie w różnych częściach kraju.

 

Arkusz kalkulacyjny do obliczenia kosztu listew przypodłogowych

Arkusz umożliwia samodzielny wybór odpowiednich listew.

Przygotowałem analizę dla następujących rodzajów listew:

 • listwy PCV
 • listwy MDF
 • listwy drewniane sosna/świerk
 • listwy drewniane dąb
 • listwy drewniane buk
 • listwy aluminiowe
 • listwy z okleiną naturalną
 • listwy ze stali nierdzewnej

Rodzaj listew wybierzesz z listy rozwijanej w kolumnie B.

W kolumnie C możesz  wybrać wysokość listew  (niskie 2-3cm, średnie 3-7cm lub wysokie powyżej 7cm).

W kolumnie E wpisz ilość mb listew, w kolumnie H wpisz ilość narożników zewnętrznych, w kolumnie K wpisz ilość narożników wewnętrznych, w kolumnie N wpisz ilość zakończeń.

Ceny jednostkowe listew znajdują się w arkuszu Cennik1. Jeśli potrzebujesz zmienić jakieś ceny jednostkowe wpisz odpowiednią cenę w arkuszu Cennik1.

 

Dziękuję, że czytasz mojego bloga. Jeżeli przeczytałeś ten wpis daj mi znać w komentarzu, że jesteś 🙂